กลุ่มการเจ้าหน้าที่

การบริหารงานบุคคล การวางแผนกําลังคน

งานสวัสดิการการเสริมสร้างและดําเนินการทางวินัย

และการรักษาระบบคุณธรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานอัตรากําลังและระบบงาน

งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ทะเบียนประวัติ และบําเหน็จความชอบ

งานสวัสดิการและจริยธรรม