กลุ่มการเจ้าหน้าที่

การบริหารงานบุคคล การวางแผนกําลังคน

งานสวัสดิการการเสริมสร้างและดําเนินการทางวินัย

และการรักษาระบบคุณธรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานอัตรากําลังและระบบงาน

 • การกําหนดตําแหน่ง การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งโดยการเปลี่ยนระดับตําแหน่ง การเปลี่ยนสายงาน และการเกลี่ยอัตรากําลังของกรม
 • การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
 • ศึกษา วิเคราะห์และจัดทําแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
 • ศึกษา วิเคราะห์วางแผนอัตรากําลัง การปรับปรุงโครงสร้างภายใน และการจัดระบบงานของกรม
 • การประเมินผลงานทางวิชาการ

งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ทะเบียนประวัติ และบําเหน็จความชอบ

 • สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ย้าย โอน ขอกลับเข้ารับราชการ ทะเบียนประวัติ และบําเหน็จความชอบ
 • จัดทําข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล (DPIS) การพัฒนาข้อมูลบุคลากรในระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการ จัดทําบัตรประจําตัวข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
 • การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการขอรับบําเหน็จบํานาญ การเบิกจ่ายตรงเงินเดือน ค่ารักษาพยาบาล

งานสวัสดิการและจริยธรรม

 • การพัฒนาบุคลากรของกรมเกี่ยวกับการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม หรือเป็นวิทยากร การพัฒนาบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานเลขานุการ อ.ก.พ. กรม
 • ทุนศึกษา/ฝึกอบรมข้าราชการ
 • สวัสดิการ คุณภาพชีวิต เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ และระบบร้องเรียนร้องทุกข์
 • เสริมสร้างและรักษาระบบคุณธรรม และดําเนินการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรม
 • การลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ