ชื่อเรื่องประเภทวันที่อัปโหลด
ผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2561 (10 downloads) รายงานผล2020-06-17
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 (8 downloads) ระเบียบ2020-06-17
ระเบียบกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยการมอบอำนาจของเลขานุการกรม ผู้อำนวยการฯ พ.ศ. 2561 (7 downloads) ระเบียบ2020-06-17
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (9 downloads) ระเบียบ2020-06-17
หลักเกณฑ์และแนวทางการให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา (พ.อ.ต.) ในกรมอุตุนิยมวิทยา (9 downloads) หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเพิ่ม พ.อ.ต.2020-06-17
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้างประจำดีเด่น ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2563 (8 downloads) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร2020-06-17
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับสายงานนักวิชาการพัสดุระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (7 downloads) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร2020-06-17
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับสายงานนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (7 downloads) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร2020-06-17
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ (10 downloads) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร2020-06-17
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยา ระดับชำนาญการ (9 downloads) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร2020-06-17
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับสายงานนักวิชาการเผยแพร่ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (7 downloads) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร2020-06-17
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับสายงานนิติการระดับชำนาญการ (9 downloads) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร2020-06-17
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก นิติกร (6 downloads) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร2020-06-17
หลักเกณฑ์ประเภททั่วไป ตำแหน่งระดับชำนาญงานลงมา (7 downloads) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร2020-06-17
หลักเกณฑ์ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (6 downloads) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร2020-06-17
หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพฝึกอบรม ของกรมอุตุนิยมวิทยา (9 downloads) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร2020-06-17
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป สาขาการบริหาร (6 downloads) ประเมินระดับเชี่ยวชาญ2020-06-10
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ (9 downloads) ประเมินระดับเชี่ยวชาญ2020-06-10
การส่งแบบรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคลและผลงานสำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป (9 downloads) ประเมินระดับเชี่ยวชาญ2020-06-10
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ (10 downloads) ประเมินระดับเชี่ยวชาญ2020-06-10
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2563 (13 downloads) หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน2020-06-17
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2563 (7 downloads) หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน2020-06-17
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ครอง HIPPs (9 downloads) หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน2020-06-17
มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานในการขอรับการประเมินบุคคล (6 downloads) หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน2020-06-17
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสายงานนักวิชาการเงินและบัญชี ชก.และชพ. (9 downloads) หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน2020-06-17
แบบฟอร์มประกอบการขอเข้ารับการประเมินผลงานฯ ประเภทวิชาการ ระดับชก. และ ชพ. (แบบ อวช.) (ไฟล์.doc) (6 downloads) หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน2020-06-17
รายชื่อหน่วยงานาภายในกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561 (19 downloads) ประกาศ/เอกสารเผยแพร่2020-06-17
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา (21 downloads) ประกาศ/เอกสารเผยแพร่2020-06-17
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา (20 downloads) ประกาศ/เอกสารเผยแพร่2020-06-17
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 (11 downloads) ประกาศ/เอกสารเผยแพร่2020-06-17
แผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 (9 downloads) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2020-06-17
แผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 (5 downloads) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2020-06-17
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 (8 downloads) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2020-06-17
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2563-2565 (11 downloads) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2020-06-17
คู่มือการลาออนไลน์ ผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (14 downloads) คู่มือ2020-06-17
คู่มือการประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง(ฉบับปรับปรุง) (9 downloads) คู่มือ2020-06-16
ใบสมัครสมาชิกชมรมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา (11 downloads) แบบฟอร์ม2020-06-16