ชื่อเรื่องประเภทวันที่อัปโหลด
ผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2561 (94 downloads) รายงานผล17 June 2020
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 (73 downloads) ระเบียบ17 June 2020
ระเบียบกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าด้วยการมอบอำนาจของเลขานุการกรม ผู้อำนวยการฯ พ.ศ. 2561 (79 downloads) ระเบียบ17 June 2020
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (68 downloads) ระเบียบ17 June 2020
หลักเกณฑ์และแนวทางการให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา (พ.อ.ต.) ในกรมอุตุนิยมวิทยา (110 downloads) หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเพิ่ม พ.อ.ต.17 June 2020
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้างประจำดีเด่น ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2563 (109 downloads) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร17 June 2020
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับสายงานนักวิชาการพัสดุระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (79 downloads) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร17 June 2020
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับสายงานนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (81 downloads) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร17 June 2020
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ (84 downloads) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร17 June 2020
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยา ระดับชำนาญการ (91 downloads) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร17 June 2020
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับสายงานนักวิชาการเผยแพร่ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (81 downloads) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร17 June 2020
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับสายงานนิติการระดับชำนาญการ (87 downloads) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร17 June 2020
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก นิติกร (76 downloads) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร17 June 2020
หลักเกณฑ์ประเภททั่วไป ตำแหน่งระดับชำนาญงานลงมา (70 downloads) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร17 June 2020
หลักเกณฑ์ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (68 downloads) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร17 June 2020
หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพฝึกอบรม ของกรมอุตุนิยมวิทยา (95 downloads) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร17 June 2020
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป สาขาการบริหาร (86 downloads) ประเมินระดับเชี่ยวชาญ10 June 2020
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ (99 downloads) ประเมินระดับเชี่ยวชาญ10 June 2020
การส่งแบบรายละเอียดคุณสมบัติของบุคคลและผลงานสำหรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป (98 downloads) ประเมินระดับเชี่ยวชาญ10 June 2020
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป) วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ (86 downloads) ประเมินระดับเชี่ยวชาญ10 June 2020
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2563 (129 downloads) หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน17 June 2020
หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2563 (70 downloads) หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน17 June 2020
หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ครอง HIPPs (75 downloads) หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน17 June 2020
มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานในการขอรับการประเมินบุคคล (65 downloads) หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน17 June 2020
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสายงานนักวิชาการเงินและบัญชี ชก.และชพ. (101 downloads) หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน17 June 2020
แบบฟอร์มประกอบการขอเข้ารับการประเมินผลงานฯ ประเภทวิชาการ ระดับชก. และ ชพ. (แบบ อวช.) (ไฟล์.doc) (56 downloads) หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน17 June 2020
รายชื่อหน่วยงานาภายในกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561 (124 downloads) ประกาศ/เอกสารเผยแพร่17 June 2020
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมอุตุนิยมวิทยา (139 downloads) ประกาศ/เอกสารเผยแพร่17 June 2020
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา (166 downloads) ประกาศ/เอกสารเผยแพร่17 June 2020
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 (125 downloads) ประกาศ/เอกสารเผยแพร่17 June 2020
แผนสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 (112 downloads) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล17 June 2020
แผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 (88 downloads) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล17 June 2020
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2561-2564 (78 downloads) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล17 June 2020
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2563-2565 (97 downloads) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล17 June 2020
คู่มือการลาออนไลน์ ผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (147 downloads) คู่มือ17 June 2020
คู่มือการประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง(ฉบับปรับปรุง) (138 downloads) คู่มือ16 June 2020
ใบสมัครสมาชิกชมรมคุณธรรม จริยธรรม กรมอุตุนิยมวิทยา (106 downloads) แบบฟอร์ม16 June 2020