ชื่อเรื่องวันที่อัปโหลด
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้างประจำดีเด่น ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2563 (8 downloads) 2020-06-17
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับสายงานนักวิชาการพัสดุระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (7 downloads) 2020-06-17
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับสายงานนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (7 downloads) 2020-06-17
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ (10 downloads) 2020-06-17
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยา ระดับชำนาญการ (9 downloads) 2020-06-17
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับสายงานนักวิชาการเผยแพร่ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (7 downloads) 2020-06-17
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานสำหรับสายงานนิติการระดับชำนาญการ (9 downloads) 2020-06-17
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก นิติกร (6 downloads) 2020-06-17
หลักเกณฑ์ประเภททั่วไป ตำแหน่งระดับชำนาญงานลงมา (7 downloads) 2020-06-17
หลักเกณฑ์ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (6 downloads) 2020-06-17